Statuten

Oprichting

Boomse Kajakclub De Schorre Vereniging zonder Winstoogmerk

In het kort “BKS” VZW

Te Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 59

 I. VOORAF

Tussen ondergetekenden,

1) De heer Boen Luc Jozef, geboren te Niel op 9 februari 1959, wonend te Boom, Brandstraat 84.

2) De heer Guido Callaerts, geboren te Schoten op 25 januari 1963, wonend te Boom, Spoorweglaan 12.

3) Mevrouw Roscam Greta Hendrika, geboren te Reet op 15 juni 1964, wonend te Reet, Molenstraat 62.

4) De heer Vanderheyden Tîèn, geboren te Thu Duc (Vietnam) op 24 september 1965, wonend te Deurne (Antwerpen), Grapheusstraat 43.

5) De heer Neegers Tom Brigitte, geboren te Mortsel op 11 maart 1994, wonend te Reet, Constant Permekelaan 3.

6) de heer Bleys Tom, geboren te Bonheiden op 30 oktober 1994, wonend te Rumst (Terhagen), Kardinaal Cardijnstraat 59

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921 gewijzigd bij wet van 2 mei 2002, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden:

 

II. NAAM – ADRES- DOEL – DUUR

Artikel 1- de naam

De vereniging wordt “Boomse Kajakclub De Schorre”, vereniging zonder winstoogmerk genoemd, afgekort “BKS V.Z.W.”

Artikel 2- adres

De zetel van de vereniging is gevestigd te Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 59 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel kan binnen het arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3- doel

Het bevorderen en ondersteunen van de sportbeoefening in het algemeen en van de kano- en kajaksport in het bijzonder. Het organiseren van sportmanifestaties, tornooien, trainingen, het geven van sportonderricht, fitness en het ter beschikking stellen van de hiertoe nodige of nuttige lokalen, gebouwen, terreinen, benodigdheden en materiaal.

Het organiseren van activiteiten om het clubleven en clubgeest te bevorderen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwennen, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel verrechtvaardigen.

In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 4- duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

 

Ill. DE LEDEN

Artikel 5- werkende leden -toegetreden leden- steunende leden

De vereniging bestaat uit werkende leden, hierna ook ‘effectieve leden’ genoemd, toegetreden leden, hierna ook ‘gewone leden’ genoemd en steunende leden

Effectieve leden zijn leden betrokken bij het bestuur van de vereniging, gewone leden zijn leden betrokken bij de activiteiten van de vereniging zonder echter deel te nemen aan het bestuur van de club.

Een steunend lid is ieder persoon die de lidmaatschapsbijdrage betaalt, doch niet deelneemt aan de competitieactiviteiten.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

Er zijn minimum drie werkende leden. Er is geen maximumaantal bepaald.

Artikel 6- toelaatbaarheid leden: procedure

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van leden, effectieve leden en gewone leden.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap als actief lid dienen uitsluitend schriftelijk (brief/email) aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van : naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.

De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerst volgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap als clublid dienen schriftelijk (brief/email) te gebeuren door het invullen van een inlichtingenblad.

De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerst volgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Artikel 7- toelaatbaarheid leden: inhoudelijke voorwaarden

Om als actief lid tot de vereniging toe te kunnen treden moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 2 jaar als gewoon lid bij de club aangesloten zijn, hetzij eerder mits unanimiteit van stemmen.
 • Meerderjarig zijn.
 • De voertaal van de club, het Nederlands, voldoende machtig zijn teneinde vlot te kunnen integreren in de werking van de vereniging en haar organen.
 • Zijn betrokkenheid bij de club en het clubleven laten blijken hebben door actieve deelname aan door de club georganiseerde activiteiten tijdens zijn lidmaatschap als clublid.
 • Een toegevoegde waarde vormen voor de vereniging en haar werking

Om als gewoon lid tot de vereniging toe te kunnen treden moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het inlichtingenblad van de club volledig en naar waarheid invullen .
 • De voertaal van de club, het Nederlands, voldoende machtig zijn teneinde vlot te kunnen integreren in de werking van de vereniging en haar organen.

Alle leden, actieve en gewone leden, van de vereniging zijn verplicht:

 • De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
 • De belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 8- ontslag en uitsluiting van leden

Elk lid, actief lid of clublid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur.

Een actief lid kan slechts worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een actief lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon:

 • Die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;
 • Die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.

De schorsing zal met aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal 6 weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

De raad van bestuur beslist soeverein met een meerderheid van twee derde van de stemmen over de uitsluiting en schorsing van een clublid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Een lid dat zijn lidgeld en de eventuele andere bijdrage niet tijdig betaalt wordt als ontslagnemend beschouwd.

Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden, of in geval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten werkende leden of gewone leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 9- bijdrage

De bijdrage van de leden wordt vastgesteld op maximum € 300,00 per jaar.

 

TITEL V. DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10- aantal

De raad van bestuur bestaat uit minimum drie bestuurders en maximum zeven.

Artikel 11- benoeming

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De algemene vergadering duidt jaarlijks de voorzitter aan. De raad van bestuur kent in onderling overleg functies toe aan de bestuursleden.

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

De benoeming gebeurt bij een meerderheid van twee/derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 12- bevoegdheden

De raad van bestuur bestuurt de V.Z.W. en vertegenwoordigt de V.Z.W. in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit.

Zij kunnen zich laten bijstaan door externe adviseurs doch deze hebben nooit een beslissingsrecht, noch op een bestuursvergadering noch op de algemene vergadering.

De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Van de samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld, ondertekend door de secretaris en opgenomen in een daartoe bestemt register.

Artikel 13- vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De vereniging wordt tegenover derden slechts geldig vertegenwoordigd als volgt :

1. voor alle handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde niet meer dan honderd euro (€ 100,00) bedraagt : door de voorzitter of de penningmeester, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden.

2. voor alle handelingen van dagelijks bestuur boven gemelde waarde alsook voor alle handelingen die het dagelijks bestuur te buiten gaan, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt : door twee bestuurders, samen handelend, waaronder steeds hetzij de voorzitter hetzij de penningmeester.

Artikel 14- huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur doch dienen ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

 

TITEL VI. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15- samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders

Elk effectief lid kan slechts een ander werkend lid vertegenwoordigen.

Elk gewoon lid kan zich ook door een clublid laten vertegenwoordigen.

Elk effectief of gewoon lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid, aanwezig of vertegenwoordigd, beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 16 – bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

De goedkeuring van de statuten;

De goedkeuring van een wijziging van de statuten;

De benoeming en afzetting van bestuurders;

Kwijting verlenen aan bestuurders;

Goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

De ontbinding van de V.Z.W.;

De benoeming van de vereffenaars, wanneer de V.Z.W. ontbonden zal worden;

De uitsluiting van een actief lid;

De omzetting van een V.Z.W. in een vennootschap met sociaal oogmerk;

Het goedkeuren van een huishoudelijk reglement

Alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen

Artikel 17- samenkomst

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over alle punten indien er een aanwezigheidsquorum van twee derde van de werkende leden is bereikt.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden die de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en het beleid van de bestuurders goedkeurt. De jaarvergadering komt bijeen binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar op een door de raad van beheer bepaalde datum en plaats.

De algemene vergadering wordt tevens door de raad van bestuur samengeroepen in de gevallen dat de raad van bestuur dit nodig acht of wanneer 1/5 van het aantal werkende of toegetreden leden het vraagt. De werkende leden moeten dit schriftelijk (eventueel per email) vragen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur roept alle werkende leden op voor de algemene vergadering. De oproeping gebeurt per brief/e-mail/…], minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping wordt ondertekend door voorzitter of de secretaris. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst.

De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan de raad van bestuur.

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen wel punten aan de agenda worden toegevoegd.

De besluiten van de algemene vergadering worden gepubliceerd in het eerstvolgende ledenblad. Ze zijn tevens ter inzage in de club.

Artikel 18- aanwezigheidsquorum & meerderheden

In gewone gevallen worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In geval van uitsluiting van een lid, wijziging van statuten of van de vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts geldig worden beraadslaagd indien het voorwerp vermeld is in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een geldige beslissing kan slechts worden genomen bij een meerderheid van twee derden der stemmen. Wanneer 2/3 van de leden op een eerste Algemene Vergadering niet aanwezig zijn, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze vergadering kan bijeengeroepen worden ten vroegste 15 dagen na de eerste Algemene Vergadering. Onthoudingen worden als tegenstem geteld.

Artikel 19- notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.

De originele notulen van de algemene vergaderingen samengebracht in het notulenboek.

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door publicatie van de beslissingen in het ledentijdschrift, op de website,…].

 

TITEL VII BEGROTING & REKENINGEN 

Artikel 20

Het boekjaar van de V.Z.W loopt van 1 oktober tot 30 september van elk jaar en uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van de V.Z.W. en zal eindigen op 30 september 2018.

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

 

TITEL VIII ONTBINDING, NIETIGHEID & VEREFFENING 

Artikel 21- ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Ze bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijk doel nastreeft of aan een liefdadige instelling.

 

TITEL X SLOT

Artikel 22- slot

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake toepasselijk.

Opgemaakt in 2 exemplaren te Boom op 18 oktober 2017, waarvan 1 exemplaar wordt neergelegd op de bevoegde rechtbank.

 

De algemene vergadering is vandaag ook samengekomen en koos heden 18 oktober 2017 tot raad van bestuur:

1) De heer Bleys Tom, geboren te Bonheiden op 30 oktober 1994, wonend te Rumst (Terhagen), Kardinaal Cardijnstraat 59 benoemd als voorzitter.

2) De heer Neegers Tom Brigitte, geboren te Mortsel op 11 maart 1994, wonend te Reet, Constant Permekelaan 3, benoemd als penningmeester.

3) Mevrouw Roscam Greta Hendrika, geboren te Reet op 15 juni 1964, wonend te Reet, Molenstraat 62 benoemd als secretaris.

4) De heer Boen Luc Jozef, geboren te Niel op 9 februari 1959, wonend te Boom, Brandstraat 84, benoemd als materiaalbeheerder.

5) De heer Guido Callaerts, geboren te Schoten op 25 januari 1963, wonend te Boom, Spoorweglaan 12 benoemd als evenementen-beheerder

6) De heer Vanderheyden Tîèn, geboren te Thu Duc (Vietnam) op 24 september 1965, wonend te Deurne (Antwerpen), Grapheusstraat 43 benoemd als evenementen-beheerder.

7) Mevrouw Wendy De Schepper, geboren te Antwerpen (Merksem) op 20 augustus 1986, wonend te Kalmthout, Heikant 57b, benoemd als sport coördinator.

 

Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.

 

Bestuurder: Tom Bleys