Huishoudelijk reglement

Laatst bewerkt: 31/10/2017

1. Lid worden

 • Voor de leesbaarheid wordt in dit reglement geen onderscheid gemaakt tussen alle leden.
 • Het lidmaatschap moet aangevraagd worden via het inschrijvingsformulier dat te downloaden is op de website van de Boomse Kajakclub De Schorre vzw.
 • Minstens volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de verzekering en subsidie-aanvragen: naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. Voor een vlotte communicatie is het ook wenselijk een telefoonnummer en emailadres door te geven.
 • Wie het lidmaatschap aanvraagt en het lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement.
 • Alle leden mogen deelnemen aan de niet-bestuurlijke activiteiten van de club.
 • Om bestuurslid van de Boomse Kajakclub De Schorre vzw te worden zijn volgende voorwaarden vereist: meerderjarig zijn, actief lid, kandidatuur indienen minimaal twee weken voor de algemene vergadering.
 • Leden en steunende leden worden opgenomen in de ledenmailinglijsten.
 • Alle actieve leden, zoals omschreven in de statuten, zijn stemgerechtigd.
 • Elk lid is een ambassadeur van de club.

 

2. Lidgelden

 • De lidgelden worden door de algemene vergadering vastgelegd en zijn te vinden op de website of in het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Het gebruik van materiaal is de eerste drie jaar gratis voor onze leden, daarna wordt een jaarlijks huurgeld van € 50 gevraagd. Voor minderjarigen blijft het gratis.
 • Alle vermelde bedragen blijven onveranderd tot de algemene vergadering deze wijzigt.
 • Ieder nieuw lid krijgt drie gratis trainingsbeurten, nadien is men verplicht het lidgeld te betalen.

 

3. Ligplaatsen voor kajaks

 • De leden moeten hun boot en peddel kenmerken met hun naam.
 • Kajaks van eigen leden die op de club blijven liggen en waarvoor gedurende een jaar geen lidgeld is betaald, worden beschouwd als clubmateriaal en aan de leden voor gebruik ter beschikking gesteld.

 

4. Toegang tot en gebruik van faciliteiten in De Schorre

 • Niet-leden krijgen geen toegang tot materiaalruimten zonder begeleiding.
 • Alle leden dragen zorg voor de netheid en de orde in de loods. In het bijzonder wordt gevraagd om de douches na gebruik te reinigen en de toiletten in propere toestand achter te laten.
 • Fietsen moeten buiten de materiaalloodsen gestald worden om de doorgang met kajaks e.d. niet te belemmeren.

Bij sommige evenementen op De Schorre is het niet mogelijk deze faciliteiten te gebruiken. Desbetreffende data zijn terug te vinden op de kalender of in de nieuwsbrief  van vzw Boomse Kajakclub De Schorre.

Indien iemand als lid onregelmatigheden, diefstal of inbraak opmerkt, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij één van de bestuursleden van vzw Boomse Kajakclub De Schorre.

Bij lidmaatschap van de club aanvaardt ieder lid eveneens de interne regels van het Provinciaal domein “De Schorre”.

In het bezit zijn van een sleutel van het botenkot moet goedgekeurd worden door het bestuur.

 

5. Materiaal

 • Clubactiviteiten hebben altijd voorrang bij gebruik van clubmateriaal.
 • De kajaks moeten goed behandeld worden. Na gebruik worden de kajaks uitgedroogd.
 • De kajaks, peddels, helmen en zwemvesten moeten op dezelfde plaats terug geborgen worden.
 • Elke ploeg is ten allen tijde verantwoordelijk voor de ballen die ze in gebruik nemen.  Bij verlies wordt de bal betaald door de volledige aanwezige ploeg.
 • Alle boetes, gerelateerd aan persoonlijke kwesties, dienen betaald te worden door de persoon zelf.
 • Bij breuk of beschadiging moet dit aan de materiaalbeheerder aangegeven worden. De herstelling kan in de meeste gevallen in goede verstandhouding gebeuren.
 • De leden worden verzocht mee te werken aan de herstelling van al het materiaal en aan de werkdagen.

 

6. Gebruik van privémateriaal

 • De club is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal en/of misbruik.
 • Niet-eigenaars van kajaks mogen andermans uitrusting slechts gebruiken met diens uitdrukkelijke toestemming.
 • Natte persoonlijke kledij of uitrusting mag niet achterblijven in de kleedkamers. Uitzonderingen worden aangevraagd bij de materiaalbeheerder.

 

7. Verplaatsingen

 • Indien verplaatsingen per wagen gebeuren, wordt de leden gevraagd minstens de brandstofkosten onderling te delen en de beschikbare plaatsen efficiënt te gebruiken.
 • Het trekken van de remorque tijdens wedstrijden wordt vergoed tegen  € 0,10/km. De berekening gebeurt via Google Maps, en wordt gevraagd aan de penningmeester, binnen de 30 dagen.

 

8. Verzekeringen

 • Leden zijn door betaling van het lidgeld verzekerd via de verzekering van het VKKF.
 • De verzekering omvat (op het moment van in voege gaan van dit reglement):
 • “Het beoefenen van: kano, kajak, rafting (hoofdsportactiviteiten), alle respectievelijke sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten, in federaal-of clubverband, zowel in binnen-als buitenland.
 • De hoofdsportactiviteiten alsmede algemene conditietraining, powertraining, lopen zwemmen, fietsen, langlaufen,… zijn eveneens gewaarborgd bij private beoefening buiten clubverband.”
 • Ook de verplaatsingen naar en van bedoelde activiteiten zijn gedekt.
 • Er zijn bovendien uitbreidingen voor “hartfalen” en voor “opzoekings-, localiserings-en reddingskosten”.
 • Alle polissen, uitgebreidere omschrijvingen en updates zijn te vinden op de pagina “Verzekeringen” van de website van de Federatie.

 

9. Activiteiten

Recreatiesport

 • De leden worden uitgenodigd om zoveel mogelijk deel te nemen aan de initiatieven die de Boomse Kajakclub De Schorre vzw zelf inricht. Dit omvat de initiatie- of vervolmakingscursussen, opleidingen voor lesgevers en trainers, voordrachten, …
 • Deze dragen bij tot hogere technische kwaliteit en tot de verdere uitbouw van de vereniging.

Competitief sporten

 • Leden van de Boomse Kajakclub De Schorre vzw kunnen aan ploegsport deelnemen onder de naam van de Boomse Kajakclub De Schorre vzw.
 • Wie wil deelnemen aan officiële wedstrijden, moet een licentie voor de beoogde discipline aanvragen en een recent medisch attest voorleggen volgens de reglementen van de desbetreffende discipline.
 • De club betaalt de kosten voor de wedstrijdlicenties indien het lid zich engageert om deel te nemen aan de officiële nationale competities.
 • De kosten voor de inschrijving van ploegen aan wedstrijden van de nationale kalender worden door de club ten laste genomen.
 • Van leden die zich geëngageerd hebben om in ploegverband aan wedstrijden deel te nemen, wordt verwacht alles in het werk te stellen om zowel op trainings-als competitiedagen effectief aanwezig te zijn.

De kosten van inschrijvingen van ploegen aan nationale en internationale tornooien/wedstrijden worden bekostigd door de Boomse Kajakclub De Schorre vzw.

Leden die zich opgegeven hebben om deel te nemen aan nationale en/of internationale tornooien/wedstrijden en afzeggen zonder geldige reden, zijnde geblesseerd, ziekte of verlies familielid tweede orde, betalen een forfaitaire boete van 20 euro aan de Boomse Kajakclub De Schorre vzw.

Leden worden verondersteld van minstens een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Zo niet, wordt er ook een forfaitaire boete van 20 euro gevorderd te betalen aan de Boomse Kajakclub De Schorre vzw.

10. Veiligheid

 • Wie vaart moet minstens 25 meter kunnen zwemmen en de leeftijd van negen jaar hebben.
 • Ieder lid draagt de juiste bescherming van de discipline die hij/zij beoefend.
 • Bij onweer wordt de training uitgesteld of afgelast.
 • Onder de achttien jaar moet er steeds een trainer/ begeleider van de club aanwezig zijn anders mag je niet op het water.
 • Bij vaartochten in clubverband zorgen de initiatiefnemers dat de veiligheid van alle deelnemers gegarandeerd wordt, door
  • een degelijke planning,
  • te voorzien in de noodzakelijke uitrusting en kledij,
  • te voorzien in gepast en voldoende veiligheidsmateriaal,
  • en door een verantwoordelijk en solidair gedrag.

 

11. Opleiding, brevetten, trainers, begeleiders

 • De Boomse Kajakclub De Schorre vzw roept haar leden op om basiscursussen te volgen die door de club of door de federatie worden aangeboden, en die leiden tot een brevet.
 • De leden met ervaring worden gestimuleerd om de cursussen voor gevorderden te volgen bij BLOSO, VKKF, in clubverband of privaat.
 • Gevorderden worden eveneens gestimuleerd om een opleiding te volgen die leidt tot erkende diploma’s voor lesgeven in de recreatiesport en de topsport.
 • De directe kosten voor cursussen die opleiden tot redder/lesgever(initiator, instructeur B of trainer B) zullen door de club ten laste worden genomen indien het lid zich engageert en het diploma/certificaat behaalt om als begeleider of trainer de club te ondersteunen.

 

12. Gezond en ethisch verantwoord sporten

 • De Boomse Kajakclub De Schorre vzw is een club voor leden en door leden. Respect voor alle individuen, religies en meningen is een basishouding. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan tot sancties of bij herhaalde waarschuwingen tot uitsluiting leiden. Respect voor de andere houdt ook in dat er respect is voor zijn materiaal en voor het clubmateriaal.

 

13. Vertrouwenspersoon

 • De raad van bestuur kiest uit de onafhankelijke kandidaten de vertrouwenspersoon van de club voor een periode van drie jaar. De kandidaat dient lid te zijn en mag niet behoren tot de raad van bestuur.
 • Het is een vertrouwenspersoon voor alle leden. Hij ontvangt de klachten en onderneemt de nodige stappen om de klacht te onderzoeken en er het gepaste gevolg aan te geven.
 • De contactgegevens van de vertrouwenspersoon worden via de communicatiekanalen van de vereniging kenbaar gemaakt aan alle leden.